Regulamin

REGULAMIN CENTRUM EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEGO ŚLĄSKA 10
Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki klientów Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego „Śląska 10”  oraz osób przebywających na terenie centrum.

§ I. Sprawy organizacyjne

1. Klientem Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego „Ślaska10”  może być osoba pełnoletnia (bez przeciwwskazań lekarskich), posiadająca: ważny karnet  lub która uiściła opłatę za jednorazowe zajęcia lub uczestnik warsztatów organizowanych przez Centrum.
2. Osoba spełniająca warunki § I. p. 1 zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
3. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. Uczestnicząc w zajęciach/warsztatach z dziećmi, rodzice biorą za swoje dzieci pełną odpowiedzialność.
4. Centrum jest otwarte na 10 minut przed pierwszymi zajęciami w bloku.
5. Grafik zajęć jest dostępny na stronie www.slaska10, oraz w wersji drukowanej w Centrum.  O wszelkich zmianach w grafiku Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe jest zobowiązane poinformować Klienta min. jeden tydzień na przód. W sytuacjach wyjątkowych (nagłe zdarzenia losowe) możliwe jest ustalenie zastępstwa lub w skrajnych przypadkach odwołanie zajęć. W przypadku odwołania zajęć, będą one odpracowane w innym terminie.
6. Uczestnik zajęć w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Śląska10” wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany wcześniej adres e-mail, informacje o warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych przez Centrum. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z newsletera wysyłając na adres biuro@beautymama.com.pl pustego e-maila wpisując w temacie “STOP NEWSLETTER”.
7. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza szafką lub w szafce nie zamkniętej Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
8. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki dzieci lub skradzione ubrania i przedmioty wartościowe.
9. Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na zajęcia w przypadku nie przestrzegania regulaminu Centrum (np. nieposiadania obuwia na zmianę, przebywania w stanie nietrzeźwym)
10.Faktury są wystawiane wyłącznie na żądanie Klienta przy zakupie karnetu lub w ciągu 7 dni od daty wystawienia paragonu.
11. Za szkody wyrządzone na terenie Centrum Klient ponosi odpowiedzialność finansową. Zagubienie kluczyka do szafki (lub jej uszkodzenie) Klient zobowiązany jest zgłosić fakt osobie prowadzącej zajęcia, i uiścić opłatę w wysokości 20PLN jako ekwiwalent za wymianę zamka.

 

§ II. Cennik
1. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny Cennik. Płatności za karnety/zajęcia dokonać można w Centrum u osoby prowadzącej lub przelewem na konto: ING Bank Śląski S.A. 37105019241000009134921692
2. Karnet ma charakter imienny i nie może być udostępniony osobom trzecim. W przypadku zagubienia karnetu, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Centrum.
3. Ważność karnetu obejmuje ilość wykupionych wejść, karnety obowiązują przez okres 5 tygodni na zajęcia dla dorosłych. W przypadku karnetu  na zajęcia dla dzieci jest on ważny przez 6 tygodni od daty zakupu.Zajęcia nie wykorzystane w tym czasie przepadają.
4.Wykupiony karnet nie podlega zwrotowi. 
5. Na wszystkie zajęcia (także "gratisowe") obowiązują zapisy. Jeżeli Klient mimo uczynionej rezerwacji nie pojawił się na zajęciach, Centrum nie podtrzymuje dokonanej rezerwacji. Rezerwacje można dokonać drogą mailową (biuro@beautymama.com.pl), telefonicznie lub sms-em (pod nr 606-517-379) oraz osobiście w Centrum.
6. NIEWYKORZYSTANE ZAJĘCIA W KARNECIE, NIE PRZEDŁUŻAJĄ TERMINU JEGO WAŻNOŚCI ORAZ NIE PRZECHODZĄ NA KOLEJNY MIESIĄC.
7. Centrum nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia/karnety.
8. Jeżeli Klient mimo uczynionej rezerwacji nie pojawił się na zajęciach i nie anulował jej, Centrum nie podtrzymuje dokonanej rezerwacji i zastrzega sobie prawo odmówienia rezerwacji na kolejny miesiąc.

§ III. Uczestnictwo w zajęciach:
1. Klient może korzystać z dowolnej ilości zajęć, którą określa rodzaj wykupionego karnetu
2. Maksymalna ilość uczestników na zajęciach to 12 osób.
3. Centrum zastrzega sobie prawo do zniesienia zajęć lub zmianie ich na inną formę, jeśli w ciągu miesiąca na dane zajęcia uczęszcza mniej niż 5 osób.
4. Na sali obowiązuje wygodny strój sportowy, ćwiczymy na boso lub w skarpetkach (w przypadku zajęć fitness/zajęcia dla dzieci – w zmienionym obuwiu)
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości i higieny, pozostawienia po sobie porządku na sali ćwiczeń
6. Centrum wyposażone jest w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć. Jednakże Klient może przynieść ze sobą swoją prywatną matę.
7. Panie biorące udział w zajęciach Fitness dla ciężarnych mogą rozpocząć zajęcia od 12 tygodnia ciąży oraz w dniu pierwszych zajęć posiadać zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do udziału w  zajęciach.
§ IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.beautymama.pl oraz w Centrum. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
2. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Centrum.
3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Beauty Mama Szkoła Rodzenia beautymama.pl
Projekt i wykonanie strony - ALLMATIS.pl